Obchodní podmínky

1. DEFINICE

1.1. „MY HOBBY HORSE“ je obchodní značka Prodávajícího;

1.2. Elektronická adresa Kupujícího“ se rozumí e-mailová adresa, která identifikuje elektronickou poštovní schránku Kupujícího;

1.3. „Internetový obchod“ se rozumí (URL) www.myhobbyhorse.cz prostřednictvím, kterého Kupující může nakupovat anebo půjčovat zboží;

1.4. „Kupující“ se rozumí osoba, která projevila zájem o koupě anebo půjčení zboží Prodávajícího uvedených na webové stránce www.myhobbyhorse.cz;

1.5. „Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 2079 Občanského zákoníku;

1.6. Konečná cena“ se rozumí finální cena Zboží z e-shopu (včetně DPH), anebo Půjčovného;

1.7. „Manipulační poplatek“ ve smyslu ustanovení § 2048 Občanského zákoníku je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat nevratnou částku ve výši 10,- Kč za 1 kus Půjčeného zboží v případě jeho vrácení do 72 hodin od doručení. Výše Manipulačního poplatku odpovídá vynaloženým nákladům Prodávajícího za spotřebovaný čas a materiál nezbytný pro uvedení Půjčeného a vráceného Ověřeného zboží do původní stavu.

1.8. „Nájemní smlouva“ se rozumí smlouva na pronájem zboží, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 2201 Občanského zákoníku;

1.9. „Objednávka“ se rozumí informace o nákladech spojených s dodáním zboží poté co Kupující vyplní objednávkový formulář;

1.10. „Občanský zákoník“ se rozumí občanský zákoník č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.11. „Obchodní podmínky“ se rozumí všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku internetového obchoduMY HOBBY HORSE;

1.12. „Osobní údaje“ se ve smyslu nařízení EU 2016/679 rozumí jakékoli poskytnuté informace o Kupujícím (jméno, příjmení, bydliště, telefonické údaje);

1.13. Prodávající“ je firma Kristína Polakovičová, IČ: 87840961, se sídlem Na Nábřeží 20/35, Havířov-město, 73601, která provozuje Internetový obchod MY HOBBY HORSE;

1.14. „Prodejní cena“ se rozumí nevratná cena za nabízené Zboží z e-shopu, která je nedílnou součástí Konečné ceny;

1.15. „Půjčovné“ je nevratná cena za Půjčené zboží, která je nedílnou součástí Konečné ceny;

1.16. „Půjčené zboží“ je půjčení hobbyhorse koníků a příslušenství pro děti, které je Prodávajícímu půjčené na dobu určitou;

1.17. „Uživatelský účet“ se rozumí účet Kupujícího prostřednictvím, kterého je oprávněn objednávat zboží uvedené na Internetovém obchodu Prodávajícího.

1.18. „Zboží z e-shopu“ se rozumí zboží zakoupené Kupujícím na Internetovém obchodě Prodávajícího poté, co vyplní objednávkový formulářMY HOBBY HORSE.

razítko_001_Kreslicí plátno 1

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění vydává společnost MY HOBBY HORSE zastoupená Kristínou Polakovičovou ičo: 87840961 tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi MY HOBBY HORSE - Kristína Polakovičová se sídlem Na Nábřeží 20/35, Havířov - město, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

2.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.myhobbyhorse.cz (dále jen e-shop).

2.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

2.4. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetové adrese e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen uživatelský účet) a provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

3.2. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje pravdivě a při jakékoliv změně registrované údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A NÁJEMNÍ SMLOUVY

4.1. Vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupující může sledovat stav objednávky prostřednictvím internetového odkazu, který je mu odeslán emailem v okamžiku provedení objednávky. Ve chvíli, kdy prodávající potvrdí objednávku, změní se stav objednávky z "čeká na zpracování" na "potvrzena". V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

4.2. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

4.3. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení (nebo název firmy a IČO), adresa bydliště (nebo adresa sídla), kontaktní telefon, e-mailová adresa a případně doručovací adresa. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník s poskytnutím svých identifikačních údajů jak prodávajícímu, tak třetím stranám, které se podílejí na doručování zboží (Česká pošta, ZÁSILKOVNA - Paketa, DPD, GLS a jiné)

4.4. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za dopravu a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

4.5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

4.6. Prodávající je oprávněn při relevantních okolnostech před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

4.7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ (ODSTOUPENÍ OD KOUPNÍ SMLOUVY A NÁJEMNÍ SMLOUVY)

5.1. Zakoupené, zboží může kupující vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží je možné zaslat na adresu: Kristína Polakovičová, My hobby horse, Hlavní třída 389/49, Havířov-město, 73601. K vrácené zásilce je nutné přiložit oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, kopii daňového dokladu a číslo účtu, na který mají být zaslány vrácené peníze. Náklady na zaslání vráceného zboží nese kupující. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Kupující také odpovídá za zboží až do doby, kdy vrácenou zásilku přijme zpět prodávající, a je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky. 

Ve smyslu čl. 6.2 těchto Obchodních podmínek není Prodávající oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím v případě, že Zboží z e-shopu není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené.

5.2. V případě odstoupení od Nájemní smlouvy je Kupující povinen neprodleně nejpozději však do 24 hodin od převzetí Půjčeného zboží telefonicky, anebo emailem kontaktovat Prodávajícího. Shledá-li Prodávající důvody na vrácení zboží za přípustné je Kupující povinen Půjčené zboží vrátit zpátky na adresu určenou Prodávajícím, a to do 24 hodin od oznámení. Prodávající má právo vrácené zboží odmítnout v případě, že vrácené není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, v takovém případě má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody odpovídající rozdílu mezi cenou půjčovného a odpisové ceny produktu.

5.3. Zakoupené boží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a v původním obalu. 

5.4. Prodávající provede přezkoumání vráceného zakoupeného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Nejpozději do 30 dnů po obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu kupní cenu za zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1. Záruční doba je zákonem stanovena na 2 roky. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, které vznikly nesprávným použitím zboží, a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Další užívání vadného zboží může způsobit zhoršení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro odmítnutí reklamace.

6.2. Pokud se kupující rozhodne vadné zboží v době záruky reklamovat, doporučujeme vždy předchozí konzultaci e-mailem na adrese ahoj@myhobbyhorse.cz. Zboží může kupující po dohodě zaslat na naši adresu. Vždy je nutné přiložit kopii daňového dokladu

6.3. Nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží vyrozumí prodávající kupujícího o způsobu vyřešení reklamace (přijetí / nepřijetí, reklamace, výměna / oprava zboží). V případě, že částka za reklamované zboží má být kupujícímu vrácena převodem na účet, je možné tak učinit pouze na bankovní účet. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

6.4. Kupující odpovídá za zboží až do doby, kdy reklamovanou zásilku přijme zpět prodávající, a je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky. V případě oprávněné reklamace mohou být kupujícímu vyplaceny přiměřené náklady na dopravu, pokud je doloží (scan účtenky za poštovné apod.) a zašle na adresu ahoj@myhobbyhorse.cz. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Neoprávněně reklamované zboží může být zasláno zpět ke kupujícímu pouze na náklady kupujícího.

6.5. Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží. V případě, že dojde mezi naší společností a odběratelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může odběratel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce: 
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00, Praha 2
E-mail: adr@coi.cz, webadr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště či jiného místa doručení zboží, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a tzv. cookies ze svého počítače (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.3. Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.4. Osobní údaje jsou chráněny před zneužitím a kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

V Havířově dne 4. 7. 2022 

Obchodní_podminky_sranda_001_Kreslicí plátno 1_1