Reklamace a vrácení

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

  1. Tento reklamační řád je vystaven společností My hobby horse – Kristína Polakovičová, se sídlem Na Nábřeží 20/35 Havířov, 736 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném v Havířově IČO: 87840961, tel.: +420 775 565 512, email: ahoj@myhobbyhorse.cz (dále jen „Prodávající“).
  2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 Podmínky a způsob uplatnění reklamace

  1. Zákazník může uplatnit reklamaci telefonicky, emailem na adrese ahoj°myhobbyhorse.cz a nebo poštou na adresu: Kristína Polakovičová – My hobby horse, Na Nábřeží 20/35 Havířov, 736 01. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem nebo fakturou.
  2. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
  3. Reklamaci považujeme za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník předloží reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zejména vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
  4. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Závěrečná ustanovení

  1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
  2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
  3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2021

Záruční doba na zboží je 24 měsíců od doručení nebo převzetí zboží.

Vzor_reklamace

Vzor_odstoupení_od_smlouvy